Marien Kamal - Senior Vice President - Khazanah Nasional Berhad